فارسی فارسی
   

جریان سنج آب

RLS

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

فنآوری راداری کم مصرف برای اندازه گیری سطح آب بدون تماس مستقیم

Q Liner2

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه

Acoustic Doppler Current Profiler for surface water discharge measurement