فارسی فارسی
   

دفترچه رنگ خاک مانسل

0 بازنگری ها |  ارائه نظریه
برای تعیین رنگ خاک از دفترچه هایی استفاده میشود که به ان دفترچه های رنگ مانسل گفته می شود
ـ در این دفترچه یک پنجم رنکهای موجود در طبیعت وجود دارد (195 رنگ

برای تعیین رنگ خاک از دفترچه رنگ خاک مانسل استفاده می شود که توسط پرفسور آمریکایی ابداع گردید . در این کتابچه حدود 175 صفحه کوچک رنگی که هرکدام معرف یک رنگ خاک می باشد با ترتیبی خاص بر روی کارتهایی چیده شده است..
Product material other material
Package size 20 x 16 x 2 cm
Weight 0.5 kg

Applications

Soil profile description and classificationهر رنگ خاک دارای سه مشخصه ویژه ای می باشد:

Hue : رنگ طیفی غالب است (رنگ های اصلی)(قرمز _ زرد _ سبز _ آبی)

Value : درجه روشنی یا تیرگی رنگ است. (روشنی و تاریکی)

تقسیمات Value

درجه ی روشنی یا تیرگی خاک یا شدت نور انعکاسی با معیار value شناسایی میشود.value از سیاه خالص (0)تا سفید خالص(10) گسترش دارد و خاکستری در وسط با عدد (5)قرار دارد.

Choroma : درجه خلوص رنگ است.(شدت رنگ)

تقسیمات Chroma

خلوص نسبی یا قدرت طیفی رنگ  غالب است و بین (0)تا(8) درجه بندی شده است.عدد(0)کمترین درجه خلوص رنگ یا رنگ خاکستری و عدد (8)قویترین درجه برای بیشترین خلوص است.

برای نشان دادن رنگ خاک از فرمول زیر استفاده می شود:

Hue = Value / Choroma

رنگ خاک معیاری از ترکیب خاک می باشد. به طور کلی ٬ خاک های سیاه رنگ ماده آلی بیشتری از خاکهای روشن دارند. ترکیبات آهن نیز نقش مهمی در رنگ خاک دارند. خاکهای قرمز دارای هماتیت (Fe2o3) و خاکهای قهوه ای مایل به زرد دارای لیمونیت (Fe2o3 . XH2o) می باشند. رنگ خاکستری و یا خاکستری متمایل به آبی نشانه ای از شرایط عدم تهویه ٬ آب ایستادگی و احیاء آهن در خاک است .در این خاکها اکسید فرو (Feo) فرم غالب آهن را تشکیل می دهد. وجود نقاط یا رگه های زرد و قرمز در خاک های خاکستری نشانه ای از تناوب شرایط اکسیداسیون و احیاء می باشد. وجود مقدار زیادی از کربناتها به خاک رنگ سفید و یا نزدیک به خاکستری می دهد.

رنگ خاک در جذب حرارت نیز بسیار مهم است رنگ خاک یکی از خصوصیات فیزیکی خاک است که می تواند در برخی خواص خاک مؤثر واقع شود. مهمترین خاصیتی که می توان اثر رنگ را بر آن ملاحظه نمود خاصیت جذب حرارت توسط خاک است. از روی رنگ خاک می توان به میزان نسبی مواد آلی، وضع زهکشی داخلی و تهویه خاک پی برد و نحوه تشکیل افقهای مختلف را بهتر درک کرد. کانی های عمده خاک در اصل دارای رنگ روشنی می باشند. تغییرات شیمیایی برخی عناصر مخصوصاً آهن و تشکیل مواد آلی در مراحل مختلف سبب رنگ های تیره و خاکستری و قرمز و ... در خاک می گردند.

خاک های با زهکشی ضعیف حاوی مقدار بیشتری مواد آلی بوده و رنگ سطح آنها کاملاً تیره است . قسمت های زیرین خاک دارای رنگ خاکستری روشن می باشد. در خاک های با زهکشی متوسط رنگ خاکستری خاک یکنواخت نبوده بلکه لکه های زرد رنگ در آن مشاهده می گردد. در خاک های با زهکشی مناسب واکنش های اکسید کننده مناسب در آن به وقوع پیوسته سبب ایجاد رنگ های زرد و قرمز در ترکیبات آهن می گردد. هر چه درجه آبدار شدن ترکیبات آهن حاصل بیشتر باشد رنگ خاک زردتر هر چه این ترکیبات کم آب تر باشد رنگ خاک قرمز شفاف تر است.

هر چه خاک تیره تر باشد حرارت بیشتری جذب نموده و گرمتر خواهد بود
هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.